X
تبلیغات
امپراطوران آنلاین

شیعه بوک

پایگاه دانلود کتب شیعی


نام کتاب:


جهاد با نفس


مجموعه گرانسنگ حدیثى (وسائل الشیعه)


با ترجمه فارسی


مؤلف: شیخ حر عاملى قدس سره


مترجم : على افراسیابىحهت دانلود به لینک زیر مراجعه فرمایید.
دانلــــــــودجهت تعجیل در فرج:

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم


فهرست:

مقدمه
(ابواب جهاد النفس و ما یناسبه)
(بابهاى جهاد با نفس و آنچه مناسب با این موضوع است).
1 - باب وجوبه
1 - باب وجوب با نفس
2 - باب الفروض على الجوارح وجوب القیام بها
2 - باب آنچه که بر هر عضوى از اعضاى آدمى واجب گشته و وجوب قیام نمودن براى اداى آن واجبات
3 - باب جمله مما ینبغى القیام به من الحقوق الواجبه و المندوبه
3 - باب حقوق واجب و مستحبى که قیام به آنها سزاوار است
4 - باب استحباب ملازمه الصفات الحمیده و استغمالها و ذکر نبذه منها
4 - باب استحباب کسب صفات پسندیده و به کاربردن آنها و ذکر تعدادى از آنها
5 - باب استحباب التفکر فیما یوجب الاعتبار والعمل
5 - باب استحباب تفکر نمودن در چیزهائى که موجب عبرت وعمل است
6 - باب استحباب التخلق بمکارم الاخلاق و ذکر جمله منها
6 - باب استحباب یافتن اخلاق نیکو و ذکر تعدادى از اخلاق نیکو
7 - باب وجوب الیقین بالله فى الرزق و العمر و النفع و الضر
7 - باب وجوب یقین داشتن به خداوند در رساندن روزى و عمر و نفع ضرر
8 - باب وجوب طاعه العقل و مخالفه الجهل
8 - باب وجوب فرمانبردارى از عقل و مخالفت نمودن باجهل و نادانى
9 - باب وجوب غلبه العقل على الشهوه و تخریم العکس
9 - باب وجوب غلبه عقل بر شهوت و حرمت غلبه شهوت برعقل
10 - باب وجوب الاعتصام بالله
10 - باب وجوب چنگ زدن به ریسمان الهى
11 - باب وجوب التوکل على الله و التفویض الیه
11 - باب وجوب توکل بر خدا و سپردن امور به سوى او
12 - باب عدم جواز تعلق الرجاء و الامل بغیر الله
12 - باب عدم جواز امید و آرزو داشتن به غیر خدا
13 - باب وجوب الجمع بین الخوف و الرجاء والعمل لما یزجو و یخاف
13 - باب وجوب جمع بین خوف و رجا وعمل کردن براى آنچه که به آن امید یا بیم از آن دارد
14 - باب وجوب الخوف من الله
14 - باب وجوب ترس از خدا
15 - باب استحباب کثره البکا من خشیه الله
15 - باب استحباب زیاد گریستن از خوف خدا
16 - باب وجوب حسن الظن بالله و تحریم سوء الظن به
16 - باب وجوب حسن ظن به خداوند و ترحیم بدگمانى نسبت به خدا
17 - باب استحباب دم النفس و تادیبها و مقتها
17 - باب استحباب نکوهش نمودن نفس و ادب کردن و دشمن داشتن نفس
18 - باب وجوب طاعه الله
18 - باب وجوب فرمانبردارى از خداوند
19 - باب وجوب الصبر على طاعه الله و الصبر عن معصیه
19 - باب وجوب صبر نمودن بر طاعت خدا و صبر نمودن در برابر معصیت خداوند
20 - باب وجوب تقوى الله
20 - باب وجوب رعایت تقواى الهى
21 - باب وجوب الورع
21 - باب وجوب پارسایى
22 - باب وجوب العفه
22 - باب وجوب پاکدامنى
23 - باب وجوب اجتناب المحارم
23 - باب وجوب خوددارى از حرامها
24 - باب وجوب اداء الفرائض
24 - باب وجوب اداى واجبات
25 - باب استحباب الصبر فى جمیع الامور
25 - باب استحباب صبر در تمامى کارها
26 - باب استحباب الحلم
26 - باب استحباب بردبارى
27 - باب استحباب الرفق فى الامور
27 - باب استحباب مدارا نمودن در کارها
28 - باب استحباب التواضع
28 - باب استحباب فروتنى نمودن
29 - باب استحباب التواضع عند تجدد النعمه
29 - باب استحباب تواضع در هنگامى که نعمتى جدید براى آدمىحاصل مى شود
30 - باب تاکد استحباب التواضع للعالم و المتعلم
30 - باب تاکید بر استحباب تواضع براى دانشمند و دانش آموز
31 - باب استحباب التواضع فى الماکل و المشرب و نخوهما
31 - باب استحباب تواضع در خوردن و نوشیدن و مانند اینها
32 - باب وجوب ایثار رضا الله على هوى النفس و تحریم العکس
32 - باب وجوب برگزیدن رضاى الهى بر خواهش نفسانى و تحریم پیروى ازهواى نفس
33 - باب وجوب تدبر العاقبه قبل العمل
33 - باب وجوب عاقبت اندیشى پیش ازعمل
34 - باب وجوب انصاف الناس ولو من النفس
34 - باب وجوب به انصاف رفتار کردن با مردمان اگر چه بر ضرر خود باشد
35 - باب انه یجب على المومن ان یحب للمومنین ما یحب لنفسه و ویکره لهم ما یکره لها
35 - باب بر مومن واجب است آنچه را براى خود دوست مى دارد براى مومنین دوست بدارد و آنچه را براى خود نمى پسندد براى آنان نخواهد
36 - باب استحباب اشتغال الانسان بعیب نفسه عن عیب الناس
36 - باب استحباب اینکه آدمى به جاى اینکه به عیبجویى از دیگران بپردازد به عیب خود مشغول باشد
37 - باب وجوب العدل
37 - باب وجوب عدالت
38 - باب انه لایجوز لمن وصف عدلا ان یخالفه الى غیره
38 - باب بر کسى که درستى را مى ستاید جایز نیست که در مورد دیگرى خلاف آن را عمل کند
39 - باب وجوب اصلاح النفس عند میلها الى الشر
39 - باب وجوب اصلاح نمودن نفس در زمانى که به شر میل پیدا مى کند
40 - باب وجوب اجتناب الخطایا و الذنوب
40 - باب وجوب دورى نمودن از لغزشها و گناهان
41 - باب وجوب اجتناب المعاصى
41 - باب وجوب خوددارى نمودن از گناهان
42 - باب وجوب اجتناب الشهوات و اللذات المحرمه
42 - باب وجوب خوددارى کردن از شهوات و لذتهاى حرام
43 - باب وجوب اجتناب المحقرات من الذنوب
43 - باب وجوب خوددارى کردن از گناهانى که کوچک شمرده مى شوند
44 - باب تحریم کفران نعمه الله
44 - باب تحریم ناسپاسى در برابر نعمت خداوند
45 - باب وجوب اجتناب الکبائر
45 - باب وجوب خوددارى کردن از گناهان کبیره
46 - باب تعیین الکبائر التى یجب اجتنابها
46 - باب معین نمودن گناهان کبیره اى که دورى از آنها واجب است
47 - باب صحه التوبه من الکبائر
47 - باب صحیح بودن توبه از گناهان کبیره
48 - باب تحریم الاصرار على الذنب و وجوب المبادره بالتوبه و الاستغفار
48 - باب تحریم پافشارى نمودن بر گناه و وجوب مبادرت نمودن به توبه و استغفار
49 - باب جمله مما ینبغى تزکه من الخصال المحرمه و المکروهه
49 - باب تعدادى از خصلتهاى حرام و مکروه که سزاوار است ترک شوند
50 - باب تحریم طلب الرئاسه مع عدم الوثوق بالعدل
50 - باب تحریم ریاست طلبى زمانى که به عدالت خود اطمینان نداشته باشى
51 - باب استحباب لزوم المنزل غالبا مع التیان بحقوق الاخوان لمن یشق علیه اجتناب مفاسد العشره
51 - باب استحباب اینکه کسى که دورى از مفاسد معاشرت با دیگران براى او دشوار است غالبا در خانه خود به حقوق برادران دینى رسیدگى کند
52 - باب تحریم اختتال الدنیا بالدین
52 - باب حرام بودن فریفتن (مردمان ) دنیا به وسیله دین
53 - باب وجوب تسکین الغضب عن فعل الحرام و ما یسکن به
53 - باب وجوب آرام نمودن قوه غضب از اینکه موجب ارتکاب حرام شود و بیان آنچه که غضب را بر طرف مى کند
54 - باب وجوب ذکر الله عند الغضب
54 - باب وجوب یاد کردن خداوند در هنگام خشم
55 - باب تحریم الحسد و وجوب الجتنابه دون الغبطه
55 - باب حرام بودن حسد و وجوب دورى از حسد و عدم حرمت غبطه
56 - باب جمله مما عفى عنه
56 - باب برخى از خصلتهایى که مورد عفو و بخشش قرار گرفته اند
57 - باب تحریم التعصب على غیر الحق
57 - باب حرمت تعصب ورزیدن درباره امور ناحق
58 - باب تحریم التکبر
58 - باب تحریم خود بزرگ بینى
59 - باب تحریم التجبر و التیه و الاختیال
59 - باب حرام بودن تکبر و لاف زدن و بزرگ منشى
60 - باب حد التکبر و التجبر المحرمین
60 - باب حد تکبر و بزرگ منشى حرام
61 - باب تحریم حب الدنیا المحرمه و وجوب بعضها
61 - باب تحریم دوستى دنیا و وجوب دشمن داشتن دنیا
62 - باب استحباب الزهد فى الدنیا و حد الزهد
62 - باب استحباب زاهدانه زندگى کردن در دنیا و حد زهد
63 - باب استحباب ترک ما زاد عن قدر الضروره من الدنیا
63 - باب استحباب ترک نمودن آنچه از دنیا که بیش از اندازه ضرورت است
65 - باب کراهه حب المال و الشرف
65 - باب کراهت دوستى دارایى و ارجمندى
66 - باب کراهه الضجر و الکسل
66 - باب کراهت بى قرارى نمودن و سستى کردن
67 - باب کراهه الطمع
67 - باب کراهت طمع ورزیدن
68 - باب کراهه الخرق
68 - باب کراهت درشتى کردن (ناسازگارى )
69 - باب تحریم اساءه الخلق
69 - باب تحریم بد اخلاقى
70 - باب تحریم السفه و کون الانسان ممن یتقى شره
70 - باب تحریم نادانى کردن و اینکه آدمى از کسانى باشد که از بدى او پرهیز مى شود
71 - باب تحریم الفحش و وجوب حفظ الانسان
71 - باب تحریم بد زبانى و وجوب حفظ نمودن زبان
72 - باب تحریم البداء و عدم المبالاه بالقول
72 - باب تحریم هرزه گویى و بدون مبالات سخن گفتن
73 - باب تحریم القذف حتى للمشرک مع عدم الاطلاع
73 - باب تحریم بدون اطلاع نسبت زنا دادن حتى به مشرک
74 - باب تحریم البغى
74 - باب تحریم تعدى و تجاوز
75 - باب کراهه الافتخار
75 - باب کراهت به خود بالیدن و مباهات کردن
76 - باب تحریم قسوه القلب
76 - باب تحریم قساوت قلب
77 - باب تحریم الظلم
77 - باب تحریم ظلم
78 - باب وجوب رد المظالم الى اهلها و اشتراط ذلک فى التوبه منها فان عجز الستغفر الله للمظلوم
78 - باب وجوب اصلاح نمودن و بازگرداندن دادخواهى ها به سوى صاحبان آنها و اینکه در توبه ، بازگرداندن حق شرط است و در صورتى که ستم کننده از این کار عاجز بود باید براى ستمدیده طلب مغفرت کند
79 - باب اشتراط توبه من اضل الناس برده لهم الى الحق
79 - باب مشروط بوده توبه کسى که مردمان را گمراه نموده به اینکه آنان را به سوى حق بازگرداند
80 - باب تحریم الرضا بالظلم و المعونه للظالم و اقامه عذره
80 - باب تحریم راضى بودن به ظلم و یارى کردن ستمگر و عذرآوردن و توجیه کردن ظلم او
81 - باب تحریم اتباع الهوى الذى یخالف الشرع
81 - باب تحریم پیروى کردن از آن خواهش نفسانى که مخالف شرع است
82 - باب وجوب اعتراف المذنب لله بالذنوب و استحقاق العقاب
باب وجوب اقرار نمودن و اعتراف کردن شخص گناهکار در پیشگاه خداوند به گناهان خویش و به اینکه مستحق کیفر است
83 - باب وجوب الندم على الذنوب
83 - باب وجوب پشیمانى بر گناهان
84 - باب وجوب ستر الذنوب و تحریم التظاهر بها
84 - باب وجوب پنهان کردن گناهان و تحریم آشکارا گناه کردن
86 - باب وجوب التوبه من جمیع الذنوب و العزم على ترک العود ابدا
86 - باب وجوب توبه نمودن از همه گناهان و تصمیم بر اینکه هرگز به گناه باز نگردد
87 - باب وجوب اخلاص التوبه و شروطها
87 - باب وجوب خالص بودن توبه و شرایط آن
88 - باب استحباب صوم الاربعا و الخمیس و الجمعه للتوبه و استحباب الغسل و الصلاه لها
88 - باب استحباب روزه گرفتن روز چهارشنبه و پنج شنبه و جمعه و همچنین استحباب غسل و نماز براى توبه
89 - باب جواز تجدید التوبه و صحتها مع الاتیان بشرائطها و ان تکرر نقضها
89 - باب جواز دوباره توبه کردن و صحت این توبه در صورتى که شرایط آن را به جاى آورد اگر چه شکستن آن توبه تکرار گردد
90 - باب استحباب تذکر الذنب و الاستغفار منه کلما ذکره
90 - باب استحباب یادآورى گناه و استغفار نمودن از آن هر گاه آن را به یاد آورد
91 - باب استحباب انتهاز فرص الخیر و المبادره به عند الامکان
91 - باب استحباب غنیمت شمردن فرصتهاى خیر و اینکه در صورت امکان از فرصتهاى خیر استفاده شود
92 - باب استحباب تکرار التوبه و الاستغفار کل یوم و لیله من غیر ذنب و وجوبه مع الذنب
92 - باب استحباب تکرار توبه و استغفار در هر روز و شب بدون اینکه گناهى صورت گرفته باشد و وجوب توبه و استغفار در صورتى که گناهى انجام شده باشد
93 - باب صحه التوبه فى آخر العمر و لو عند بلوغ النفس الخلقوم قبل المعاینه و کذا الاسلام
93 - باب صحیح بودن توبه در پایان عمر اگر چه هنگامى باشد که جان به گلو رسیده باشد پیش از اینکه مرگ را به چشم ببیند و همچنین است اسلام آوردن
94 - باب استحباب الاستغفار فى السحر
94 - باب استحباب استغفار نمودن در وقت سحر
95 - باب انه یجب على الانسان ان یتلافى فى یومه ما فرط فى امسه و لایوخر ذلک الى غده
95 - باب اینکه بر انسان واجب است که در روز آنچه را که در روز گذشته درباره آن کوتاهى کرده است تلافى کند و این کار را به فردا موکول نکند
96 - باب وجوب محاسبه النفس کل یوم و ملاحظتها و حمد الله على الحسنات و تدارک السیئات
96 - باب وجوب محاسبه و ملاحظه نفس در هر روز و حمد نمودن خداوند بر نیکى ها و جبران نمودن بدیها
97 - باب وجوب زیاده التحفظ عند زیاده العمر خصوصا ابنا، الاربعین فصاعدا
97 - باب وجوب هوشیارى و پرهیز بسیار هنگام زیاد شدن سن خصوصا کسانى که به چهل سال یا بیشتر رسیده اند
98 - باب وجوب عمل الحسنه بعد السینه
98 - باب وجوب انجام کار نیک پس از ارتکاب گناه
ترجمه :
99 - باب صحه التوبه من المرتد
99 - باب صحیح بودن توبه شخص مرتد
100 - باب وجوب الاستغال بصالح الاعمال عنالاهل و المال
100 - باب وجوب مشغول بودن به کارهاى شایسته به جاى اینکه همواره به زن و فرزند و مال بپردازد
101 - باب وجوب الحذر من عرض العمل على الله و رسوله و الائمه علیه السلام
101 - باب وجوب پرهیز نمودن و ترسیدن از عرضه شدن عمل بر خدا و رسول و ائمه علیه السلام